Obchodní podmínky


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxcarp.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvímjiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazník je kupující našeho internetového obchodu.  Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vzniká vztah vymezený vzájemnými právy a povinnostmi. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, e-mailu, faxu, telefonu či písemně na naši firemní adrese. Ke každé objednávce obdržíte daňový doklad při převzetí zboží.

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem či jinou dokladovatelnou formou, o odeslání budete taktéž informováni. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás zkontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem či telefonicky. Stačí uvést jméno a popis objednaného zboží (číslo objednávky).

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky.  Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

7. ZPŮSOB PLATEB 
PLATBA V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ KARTOU PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD KURÝRNÍ SLUŽBY PPL.
Osobní odběr prozatím není možný a dopravu zajišťuje přepravní služba IN TIME SPEDICE s.r.o.. Ta umožňuje klasický způsob platby přímým uhrazením hotovosti kupujícím při převzetí zboží. Kromě hotovostní platby umožňuje kurýrní služba i platbu pomocí platebních karet při převzetí zboží.
PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET ČÍSLO 215692681/0300 u ČSOB a.s.
Poskytuje možnost zaplatit na náš účet v ČSOB a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku  i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou  i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní e-mail. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

8. DODACÍ PODMÍNKY
Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu        na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad      a návod na používání výrobku v českém jazyce.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií.
Rozvoz zboží zajišťujeme také po celém Slovensku prostřednictvím služby IN TIME Spedice s.r.o. a po Polsku prostřednictvím DHL Parcel Europe. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií. Přeprava do Polska je možná až po úhradě faktury převodním příkazem a připsání celé částky na účet 215692681/0300 u ČSOB a.s.. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle níže uvedených kritérií.
Nepřevzetí zboží - nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není   i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

KOMFORTNÍ DORUČENÍ
Celková hodnota objednávky nad 25.000,- Kč - dopravné zdarma.
Jedná se o službu, kterou nabízí náš internetový obchod www.maxcarp.cz zdarma po celém území České republiky všem zákazníkům, jejichž objednávka je vyšší než 25.000,- Kč. Po objednání zboží se s Vámi spojí naši pracovníci a domluví s Vámi přibližný termín dodání. Před konečným rozvozem zboží (1 den předem) Vás opět kontaktujeme a dohodneme s Vámi již přesný termín dodání zboží samozřejmě zdarma bez jakéhokoliv příplatku!

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA IN TIME SPEDICE s.r.o. ( od 1.4. 2017)
1. celková hodnota objednávky nad 2.000,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 2.000,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 130,- Kč

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA IN TIME SPEDICE s.r.o. - SLOVENSKO
1. celková hodnota objednávky nad 5.000,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 5.000,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 300,- Kč

• ZÁSILKOVÁ SLUŽBA DHL Parcel Europe - POLSKO
1. celková hodnota objednávky nad 6.000,- Kč - poštovné zdarma
2. celková hodnota objednávky pod 6.000,- Kč - bude účtováno poštovné ve výši 700,- Kč

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od standardní objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech - zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě,  že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod na používání výrobku a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiné bezvadné zboží. Pozdější reklamace poškození zboží již není možné uznat.
Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.
Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši na naši firmu MAX carp s.r.o. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. 

10. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Společnost MAX carp s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu a webu www.maxcarp.cz, se zavazuje respektovat vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zavazujeme se k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Internetový obchod a web www.maxcarp.cz. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.
Údaje, které zadáváte při registraci - jako zákazník musíte při vaší registraci uvést níže uvedené údaje.
Jste-li fyzická osoba, jsou to - jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, e-mailové a telefonické spojení. Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, musíte uvést ještě alternativní adresu dodání.
Jste-li právnická osoba, uveďte také následující údaje o firmě - jméno firmy, úplnou adresu, e-mailové a telefonické spojení, IČO a DIČ.
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
Údaje o vaší činnosti - údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
Zneaktivnění vaší registrace – pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci, stačí když nám zavoláte na naše telefonní číslo nebo napíšete na e-mail : info@maxcarp.cz. Vaše registrace bude zneaktivněna.
Váš souhlas - používáním internetového obchodu www.maxcarp.cz. souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

© 2017 MAX carp s.r.o.